• 38(044) 484–02–50
    38(044) 484–02–27
  • info@ukrgazproekt.com.ua
Контакты
RU

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 24.01.2017

ПАО "Укргазпроект"

 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 24.01.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Український iнститут по  проектуванню об'єктiв газової промисловостi "Укргазпроект", 2. Код за ЄДРПОУ

00158592, 3. Місцезнаходження 04050 м. Київ Січових стрільців(Артема) 77,                               4. Міжміський код, телефон та факс 044 484 0250, 5. Електронна поштова адреса

кozlenko.a@ukrgazproekt.com.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ukrgazproekt.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 24.01.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради в зв'язку зі звільненням. Посадова особа Яворовський Геннадій Леонідович який займав посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткотю в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 дев'ять місяців. Ні кого не призначено на посаду члена правління взамін особи повноваження якої припинено. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління

 

 

 

Козленко А.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

24.01.2017

(дата) 

 

 

 

С уважением,

Андрей Игоревич Козленко


Вернуться к новостям →