• 38(044) 484–02–50
    38(044) 484–02–27
  • info@ukrgazproekt.com.ua
Контакты
RU

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров 2017 год

ПАО "Укргазпроект"

 


Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров 2017 год

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ» (ідентифікаційний код 00158592, місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ, вул. Артема, буд. 77), далі по тексту – «Товариство», повідомляє про скликання Річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) на 15 год. 00 хв. 28 квітня 2017 року. Для участі у Зборах Акціонери мають прибути за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема (Січових стрільців), 77, к. 606  (6 поверх)

Часом початку реєстрації акціонерів для  участі у Зборах є 14 год. 20 хв., часом  закінчення реєстрації 14 год.50 хв.  Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 год.00хв. 24 квітня 2017  року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ»

(надалі – Товариства)

1.             Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Річних загальних зборів у складі трьох осіб – Водоватова Олена Венедиктівна, Стьопіна Олена Веніамінівна, Вертелецька Світлана Миколаївна. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

2.             Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

          Проект рішення: обрати Головою Загальних зборів Фельдмана Альберта Олександровича, секретарем Загальних зборів Осадчого Олега Миколайовича.

3.             Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Загальних зборів:

·        Доповідь з питань порядку денного – до 10 хв.;

·        Виступи – до 5 хв.;

·        Проведення голосування з питань порядку денного – до 10 хв.;

·        Підрахунок голосів – до 10 хв.;

·        Оголошення підсумків голосування – до 3 хв.

 

4.             Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.

         Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

 

5.             Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

6.             Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

 

7.             Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (баланс) та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

 

8.             Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

Проект рішення: збиток, отриманий Товариством у 2016 році покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

9.             Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: залишити основні напрямки діяльності Товариства незмінними.

10.         Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції, що пов’язано із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Вархолу М.Я. забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції та здійснити інші необхідні супровідні дії.

11.         Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Вархолу М.Я. підписати та посвідчити печаткою Товариства Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

 

12.         Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Фельдмана Альберта Олександровича Мильнікова Сергія Олексійовича, Вишнякова Ігоря Ананьвича

13.         Про зміну кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства, а саме – 5 осіб.

14.         Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюються шляхом кумулятивного голосування.

 

15.         Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються  з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладаються  з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Вархолу М.Я. на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

 

16.         Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів щодо виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна, міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності договори про внесення змін та доповнень та договори про розірвання договорів граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

попередній

Усього активів

78 500

88 733

Основні засоби

196

304

Довгострокові фінансові інвестиції

104

104

Запаси

76 186

76 506

Сумарна дебіторська заборгованість

421

1 082

Грошові кошти та їх еквіваленти

181

354

Нерозподілений прибуток

(116 040)

(83 226)

Власний капітал

(102 689)

(69 875)

Статутний капітал

1 600

1 600

Довгострокові зобов'язання

59 820

54 074

Поточні зобов'язання

121 369

104 534

Чистий прибуток (збиток)

(32 813)

(53 802)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

1 797 695

1 797 695

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

87

142

 


 


Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно із вимогами чинного законодавства. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за 7 днів до дати їх проведення.  Повідомляємо, що відповідно діючого законодавства участь у голосуванні мають право приймати акціонери які відкрили особисті рахунки в цінних паперах в вибраній акціонером депозитарній установі. Голоси акціонерів, котрі не виконали ці вимоги законодавства, не враховуються при визначені кворуму.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 09.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема (Січових стрільців), 77, к. 606  (6 поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Вархола М.Я. (044) 484-02-50, Факс: (044)484-02-50, e-mail: info@ukrgazproekt.com.ua). З проектами рішень з питань порядку денного також можна ознайомитись на веб-сайті Товариства www.ukrgazproekt.com.ua

 

З повагою, Голова Правління Вархола Мар’ян Ярославович


Вернуться к новостям →